FAMOS Interior Factory

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej jako RODO, wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, przekazujemy Państwu poniższe informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Spółka z o.o. z siedzibą: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 37 (zwana dalej „Famos”);
Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iod@famos.com.pl;
Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania, okres przechowywania danych

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:
 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 • wystawienia, przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – jako spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Famos (art. 6 ust. lit. c RODO) – przez okres 6 lat;
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 6 lat;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 6 lat;
 • udzielania odpowiedzi na reklamacje – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. lit. c RODO) – przez okres 6 lat;
 • na potrzeby wewnętrzne Famos obejmujące w szczególności raportowanie, statystyki, planowanie – jako prawnie uzasadniony interes Famos (art. 6 ust. lit f RODO) – przez okres 6 lat;
 • ochrony obiektów i terenów oraz informacji niejawnych – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. lit. c RODO) – dane z monitoringu wizyjnego przez okres od 3 do 30 dni, dane w systemie kontroli dostępu – przez okres 2 lat
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust.1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

Przysługujące Pani/Panu prawa

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do ich sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia ewentualnej umowy oraz prowadzenia negocjacji w celu jej zawarcia.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione/przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Famos, uczestniczącym w wykonywaniu/realizacji umowy (np. podwykonawcy, firmy obsługujące lub udostepniające systemy i narzędzia
 • teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe);
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki);
 • podmiotom z grupy kapitałowej do której należy Famos;
 • podmiotom/ instytucjom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( sądy, organy państwowe).

Przekazanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.